joomla template

             

 

پویان (گروه آموزشی استاد طاولی)

 

 سایت در دست بازسازی میباشد

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره 88973404  تماس بگیرید

image image image image image image
Writing General مهارت Writingدر آزمون IELTSشامل دو بخش می باشد. بخش اول برای داوطلبان آزمون GeneralشاملLetter Writingو برای داوطلبان آزمون Academicشامل Graph Writingمی باشد .  بخش دوم Essay Writingمی باشد که برای شرکت کنندگان Generalو Academicیکسان می باشد.
Writing Academic مهارت Writingدر آزمون IELTSشامل دو بخش می باشد. بخش اول برای داوطلبان آزمون Generalشامل Letter Writingو برای داوطلبان آزمون Academic شامل Graph Writingمی باشد . بخش دوم   Essay Writinمی باشد که برای شرکت کنندگان General و Academic یکسان می باشد.
Speaking مهارت Speakingدر آزمون IELTSبه عنوان یکی از پرچالش ترین بخش های این آزمون قلمداد می شود. گروه آموزشی استاد طاولی با بررسی ده ها منبع مختلف IELTSو افزون برآن سایتهای معتبر مرتبط با آزمون IELTS، موفق به گردآوری مجموعه حاضر شده که شامل جدیدترین نمونه های آزمون Speakingبرگزار شده در سالهای 2005 تا 2011 می باشد.
Reading General مهارت Readingدر آزمون IELTSشامل 3 و یا 4 متن و 40 سوال می باشد . یکی از بزرگترین چالش های پیش روی فراگیران IELTSعدم آشنایی با انواع سوالها همچنین تکنیک ها و استراتژی های خاص رویارویی با هریک از این گونه ها می باشد .
Reading Academic مهارت Readingدر آزمون IELTSشامل 3 و یا 4 متن و 40 سوال می باشد . یکی از بزرگترین چالش های پیش روی فراگیران IELTSعدم آشنایی با انواع سوالها همچنین تکنیک ها و استراتژی های خاص رویارویی با هریک از این گونه ها می باشد .
Listening General مهارت Listeningدر آزمون IELTSشامل چهار بخش و 40 سوال می باشد. گروه آموزشی استاد طاولی با بررسی منابع کاربردی IELTSموفق  به طبقه بندی 8 الگوی متفاوت از سوالهای بخش Listeningشده است. مجموعه حاضر مشتمل بر نمونه سوالهای طبقه بندی شده به همراه 6 آزمون کامل Listeningمی باشد

 تلفن: 88973404, 9- 88971858       تلفکس: 88973405

آدرس : خیابان دکتر فاطمی _ روبروی وزارت کشور _ خیابان سوم - نرسیده به خیابان زرتشت غربی - پلاک 3 (ساختمان اندیشمندان) _ واحد 3